Dokumenty, które pracownik powinien dostarczyć przed zatrudnieniem, te, które są mu wydawane w trakcie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu - można się w tym wszystkim zgubić. Prezentujemy pokrótce najważniejsze dokumenty, z którymi przyjdzie nam się spotkać podczas pracy zawieranej przy pośrednictwie agencji rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii (agencje pośredniczą w 75-80% zawieranych umów o pracę).

1. Dokumenty, które pracownik powinien dostarczyć do agencji przed zatrudnieniem:

  • dokument P45 od poprzedniego pracodawcy (jeżeli osoba pracowała w danym roku podatkowym w UK),
  • dokument P46 w przypadku, gdy osoba nie pracowała nigdy w UK lub nie posiada dokumentu P45 od poprzedniego pracodawcy, należy wypełnić i dostarczyć do Agencji,
  • dokument potwierdzający prawidłowość numeru ubezpieczenia (NIN), jeżeli osoba posiada,
  • oryginał dowodu osobistego lub paszportu do wglądu oraz kopię jednego z dokumentów do akt,
  • dokument potwierdzający posiadanie konta bankowego w UK, jeżeli osoba posiada lub własnoręcznie napisany list z numerem konta bankowego.

2. Dokumenty wydawane pracownikowi w trakcie trwania umowy:

  • Payslipy wysyłane drogą elektroniczną na adres emailowy, który pracownik otrzyma wraz z hasłem. Payslip zawiera liczbę godzin przepracowanych, stawkę brutto za godzinę pracy, liczbę dni urlopu, stawkę brutto za dzień urlopu, kwotę podatków potrącanych i odprowadzanych do Urzędu Skarbowego oraz potrąceń w formie zaliczek, na które pracownik wyraził pisemną zgodę.
  • Dokument P60, wystawiany na koniec roku podatkowego, czyli na dzień piątego kwietnia każdego roku, pod warunkiem, że pracownik na dany dzień był zatrudniony przez Agencje. Dokument ten zawiera dane personalne oraz dane podatkowe, czyli uzyskaną kwotę brutto oraz kwoty podatku i ubezpieczenia potrącone i odprowadzone do Urzędu Skarbowego.
  • Na prośbę pracownika Agencja wystawia dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia oraz kwotę uzyskanych dochodów dla Urzędów i Instytucji.

3. Dokumenty wystawiane pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę:

Dokument P45 jest wysyłany po dokonaniu przelewu ostatniego wynagrodzenia na podany przez pracownika adres do korespondencji. Dokument ten zawiera informacje personalne pracownika oraz podatkowe na dzień rozwiązania umowy, dane pracodawcy, datę ostatniego dnia pracy, uzyskane wynagrodzenie brutto oraz kwotę podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego.

4. Dokumenty typu P45 i P60 są bardzo ważne, ponieważ są potwierdzeniem zatrudnienia oraz potwierdzeniem uzyskanego dochodu w przypadku, gdy pracownik musi złożyć roczne rozliczenie lub stara się o uzyskanie wypłat z zasiłków społecznych w Wielkiej Brytanii.

Artykuł został opracowany we współpracy z agencją 2B Interface Ltd.

Zobacz też:

Wielka Brytania: Czy ufać agencjom pracy?
Sprawdzanie wiarygodności firmy lub pośrednika w Wielkiej Brytanii

tagi: praca w uk, pieniądze w uk, zatrudnienie w uk, poradnik

Polorama Team (RedakcjaPoloramy)